Szlovák

Opakovanie celotýždenného učiva

( čítať, prekladať + slovíčka )

Napíš do zošita !

31/1 Odpovedz na otázky celou vetou!

( Vieš – zelené pero – otázky, modré pero – odpovede )