Slovenský jazyk – 23.03.2020

Vybrané slová po „m“ 2. – cvičenie

  1. Precvič si pravopis vybraných slov po „m“ – Gyakoroljuk a helyesírást!

*online cvičenie-youtube video:

https://www.youtube.com/watch?v=vg9_SpGaQUk

POZOR!!!! Másképp írjuk:  My sme piataci. – Mi ötödikesek vagyunk.

Požičaj mi, prosím, pero! – Adj kölcsön (nekem), egy

                                                                                    tollat!     

  1. Do zošita:

* Cvičenie – vybrané slová po „m“ + dnešný dátum!                 

  1. Doplň do viet správne podľa významu MI alebo MY:

„Zašpinil sa ……………… uterák. Zoberiem si ho oprať.“ „Aj ……………… sme sa rozhodli zobrať uteráky domov oprať.“ „Bojím sa, že sa ………………. ho nepodarí vyprať. Mamička …………… asi bude musieť kúpiť nový.“ „ …………….. ti ho môžeme kúpiť k narodeninám.“

  1. Doplň do slov správne i/í alebo y/ý.

m__knúť plecom, zm__znúť, m__šací, prem__slený, vyžm__kaný, pošm__knúť sa, Em__lia, m__núta, hm__z, om__lný,   šm__kať sa,  m__sa, zm__sel, m__dliny, dobrom__seľný,   m__  deti,    zm__ja,    m__nulý,  um__vačka,   m__nerálka,   priem__selný park,  m__dlo, vyžm__kať,  m__xér,  vyum__vaný, žm__kačka,  vitam__ny